Tem Harita Mühendislik

KONUSUNDA UZMAN

Tem Harita Mühendislik

KONUSUNDA UZMAN

PREV
NEXT

HİZMETLERİMİZ

Aplikasyon (Yer Gösterme-Sınır Tespiti)

Arsa, bina ve yapı projelerini (betonarme ve çelik yapılar), yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işleridir.

Yapı Aplikasyon Planı

Parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18. maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının hazırlanmasıdır.

Fenni Mesuliyet TUS

TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) Üzerine bina yapılacak parselin imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) ve serbest çalışan Harita Mühendisince hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını parselasyon planı ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama sürgü ve kot krokilerinden oluşan işlemli dosyadır.

Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti

Kat irtifakı, yapım aşamasında olan bir binada hak sahibi olduğunuzu belirten belgedir. Örneğin projesi çizilmiş, onay almış ve inşaatına başlanmış bir binadan daire almak istiyorsunuz diyelim. Bu noktada size direkt olarak daire tapusu verilmez. Bunun yerine arsa üzerinde, daireniz doğrultusunda belirli bir pay verilir. İşte, bu payı belirten resmi belgedir.
Kat mülkiyeti; inşası tamamlanmış bir binada size ait olan gayrimenkulün resmi bir belgeyle belirtilmesidir. İskan alındıktan sonra kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilmelidir. Tamamlanmış projelerde kat mülkiyeti alınması zorunludur.

İfraz / Tevhid / Yola terk (15-16. Madde)

İfraz (ayırma), tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünmesidir. Tevhid (birleştirme) birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir. Yola Terk, parselin, imar planında park, yeşil alan ya da oyun alanı gibi kamuya denk gelen kısımlarının bedelsiz olarak terk edilmesidir.

İmar Planı Uygulamarı (18. Madde)

İlgili taşınmazlar üzerinde kadastral nitelikte bulunan taşınmazın belirli bir statüye (yapılaşma şartlarına) kavuşmasını sağlamak amacıyla yapılan işlemlerdir.

Hafriyat Kazı Planları ve Kübaj Hesabı

Günümüzde mühendislik uygulamalarında hacim hesaplamaları projenin başlangıç ve bitiş aşamasına kadar maliyet açısından önemli bir yer tutar. Gps, Totalstation veya İnsansız hava aracı ile yapılan ölçümler sonucunda bilgisayar programları yardımıyla ölçümü yapılan arazideki kazı uygulamalarında araziden ne kadar malzeme alınacağı, dolgu uygulamalarında ne kadar malzeme gerekeceği gibi konularda çalışmalar yapılır. Bu şekilde ilk ve sonra durum arasında ne kadar hacim olduğunun hesabı yapılarak maliyet ve malzeme analizi oluşturulur.

Maden Yerüstü Haritaları

Madendeki stok miktarının hesaplanması ve çalışma bölgelerinin projelendirilmesi amacı ile yapılan çalışmalardır.

Plankote, Ağaç Röleve ve Cephe Rölevesi

Plankote kısaca, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Diğer bir ifadeyle; parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç gibi tesislerin tersim edilerek, belirli ölçekte çizilip hazırlanmasıdır. Ağaç Rölöve Planı, Milli Parklar Kanunu ve Orman Kanunu kapsamında bulunan alanlarda korunması gereken mevcut ağaçlar, ağaççıklar ve floranın; gerçek ve tüzel kişilere ait (imara konu sahipli arazilerde) arazilerde bulunup ilgili mevzuat gereğince korunması istenilen ağaçların belirlenip detaylı olarak raporlanması ve çizimi işlemidir.

Boykesit Enkesit Çizimi

Karayolu, demiryolu kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. projelerin hazırlanması veya herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınmasıdır.

Kamulaştırma

Devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.

Fotoğrametrik Harita Üretimi

İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Halihazır Harita Üretimi, Maden Sahalarının Ölçülmesi, Ortofoto Harita Üretimi, Orman Alanlarının Ölçümü, Kentsel Dönüşüm Alanları Ölçümü işleridir.

Halihazır Harita Üretimi

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ESASlarına göre orijinal ölçme ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen, mekânsal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her çeşit donatıyı ve mevcut kullanım şekillerini gösteren, arazinin topografik yapısının modellenmesi, ekleriyle bir bütün olan sayısal haritalardır.

TEM HARİTA MÜHENDİSLİK

KONUSUNDA UZMAN

Hemen Teklif Al

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN!

ÜST

Call Now